Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie


Przed wysłaniem "Zgłoszenia" prosimy o telefoniczny kontakt z biurem w celu dokonania rezerwacji.


ZGŁOSZENIE - UMOWA

pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.


Zgłoszenie/Umowa

Zgłaszam udział
organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne "APOSTOLOS" Sp. z o.o. w Częstochowie i zobowiązuję się do uregulowania należności i złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach uczestnictwa.
Zgodnie z paszportem/dowodem*:
UWAGA ! Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od dnia powrotu do kraju.
Adres zameldowania:

WARUNKI UCZESTNICTWA
w pielgrzymce organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne APOSTOLOS sp. z o.o.
I. Zawarcie umowy
a. Umowa między Biurem Pielgrzymkowo - Turystycznym APOSTOLOS sp. z o.o. zwanym dalej w skrócie APOSTOLOS a uczestnikiem pielgrzymki, zwanym dalej Pielgrzym, zostaje zawarta w momencie podpisania przez Pielgrzyma i przesłania pocztą bądź przesłania on-line ZGŁOSZENIA-UMOWY na adres APOSTOLOS z jednoczesnym wpłaceniem przez Pielgrzyma zaliczki w wysokości 1000 PLN a w przypadku pielgrzymki do USA 2500 PLN.
b. Przed zawarciem umowy Pielgrzym winien w pierwszej kolejnoœci dokonać rezerwacji telefonicznej oraz zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, programem pielgrzymki, wysokoœści kosztów i warunkami płatnośœci.
II. Cena i warunki płatności
a. Pielgrzym wpłaca zaliczkę w ciągu dwóch tygodni od rezerwacji telefonicznej, pozostała część kosztów winna być wpłacona najpóźniej na 90 dni przed wylotem
a w przypadku pielgrzymki do USA najpóźniej na 110 dni przed wylotem.  .
b. Kwota jest określona na 120 dni przed terminem wyjazdu i jest wynikiem pomnożenia ceny pielgrzymki przez kurs sprzedaży EURO lub USD w NBP i powinna być wpłacona najpóźniej na 90 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki
(w przypadku pielgrzymki do USA najpóźniej na 110 dni przed wylotem). W dniu 23 października 2008 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe ("Ustawa"). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 228 poz.1506 w dniu 24 grudnia 2008 roku, a weszła w życie w dniu 24 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że mogą Państwo dokonywać opłat za pielgrzymkę na dwa sposoby: tylko w złotych polskich lub w złotych polskich i EURO/USD. Zaliczka na pielgrzymkę, gdzie ceny podawane są w EURO wynosi 200 $. Zaliczka na pielgrzymkę, gdzie ceny podawane są w USD wynosi 250$ (w przypadku pielgrzymki do USA 600$). Nie dokonanie wpłaty należności za pielgrzymkę w ustalonym terminie może być przyczyną skreślenia Pielgrzyma z listy uczestników danej pielgrzymki.
c. APOSTOLOS zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu: kosztów transportu, noclegów, liczby dni, ceł, wiz, wstępów.
d. Nie będą naliczane odsetki tak przez APOSTOLOS jak i Pielgrzyma z tytułu tak przedpłat jak i opóźnień w płatnościach.

e. Cena zawiera Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
III. Rezygnacja z pielgrzymki.
a. W każdej chwili Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty zmuszeni jesteśmy do pobrania rekompensaty finansowej. I tak w przypadku rezygnacji z pielgrzymki ( z wyjątkiem pielgrzymki do USA*):
- do 90 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą,
- między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 50% wpłaconej sumy,
- poniżej 60 dni przed terminem wyjazdu nie zwracamy wpłaconej sumy.

*W przypadku rezygnacji z pielgrzymki do USA: do 110 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą, między 110 a 80 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 50% wpłaconej sumy, poniżej 80 dni przed terminem wyjazdu nie zwracamy wpłaconej sumy.
Pielgrzym może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy nie możemy dla osób zastępczych załatwić wizy.
b. Pielgrzym może zrezygnować z pielgrzymki bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków pielgrzymki, jej programu lub ceny z winy APOSTOLOS.
c. W uzasadnionych wypadkach zwrot wpłaty będzie dokonany w ciągu 14 dni, licząc od daty zakończenia pielgrzymki.
d. Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Pielgrzyma np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości pielgrzymki, itp. nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Świadczenia opisane są w naszym Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, a dodatkowych informacji udzielamy w naszym Duszpasterstwie APOSTOLOS.
IV. Obowiązki i odpowiedzialność Pielgrzyma.
a. Pielgrzym wyjeżdżając z APOSTOLOS zobowiązuje się do przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki, dostosowania się do poleceń księdza duszpasterza lub przewodnika, zachowania odpowiedniej powagi w zachowaniu i stroju przy wejściu do wszystkich miejsc świętych oraz na całej trasie pielgrzymkowej.
b. Za wszystkie rzeczy osobiste a szczególnie paszport, dokumenty, pieniądze odpowiada sam Pielgrzym.
c. Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pielgrzymki. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
d. Pielgrzymi niepełnoletni przedstawiają pisemną zgodę na wyjazd podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
e. Pielgrzym zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do APOSTOLOS najpóźniej na 35 dni przed planowanym terminem wyjazdu. O wszelkich zmianach w dokumentach jak paszport itp., Pielgrzym zobowiązany jest powiadomić APOSTOLOS.
f. Pielgrzym odpowiada za stan i ważność swojego paszportu. APOSTOLOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekraczaniu granic a dotyczące spraw personalnych np. ważność paszportu/dowodu. APOSTOLOS odpowiada za ubezpieczenia grupowe dla naszych Pielgrzymów, na podstawie dostarczonych nam danych personalnych.
g. Pielgrzym obowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajowych i zagranicznych oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania
h. Uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest zabrać ze sobą leki, które zwykle zażywa.
V. Obowiązki i odpowiedzialność APOSTOLOS (Ustawa z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych)
a. APOSTOLOS przyjmuje odpowiedzialność za sumienne przygotowanie pielgrzymki zgodne z programem zawartym w Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, na stronie internetowej www.apostolos.pl, ale zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania oraz noclegów.
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania składu osobowego pokoi, jeżeli takowy nie został wcześniej przez Pielgrzyma określony pisemnie na ZGŁOSZENIU-UMOWIE.
c. Gdyby po zawarciu umowy miały nastąpić nieprzewidziane przez nas odstępstwa lub zmiany programu w stosunku do informacji zawartych w naszym Katalogu, z wyjątkiem zmian dotyczących kolejności zwiedzania lub kolejności noclegów, zostaną o tym Państwo poinformowani.
d. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania pielgrzymki, jeżeli jej realizacja będzie z różnych, od nas niezależnych, względów utrudniona, niemożliwa lub niebezpieczna. Zastrzegamy sobie również prawo odwołania pielgrzymki jeżeli liczba uczestników nie osiągnie przez nas zakładanego minimum. W tym wypadku odwołanie nastąpi najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pielgrzymki, wówczas zwracamy pełną wpłaconą nam sumę.
e. Pielgrzymowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że:

- winę za niedogodność ponosi podróżny;

- winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

- niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

f. APOSTOLOS jako Organizator, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
g. Nie mogą być przedmiotem roszczeń niewygody lub utrudnienia znane Pielgrzymom przed rozpoczęciem pielgrzymki.
h. APOSTOLOS nie zapewnia opieki lekarskiej, ale będzie się starał być pomocny w sytuacji nieszczęśliwego wypadku.
i. APOSTOLOS zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dla obywateli polskich w ramach zbiorowych wyjazdów w koncesjonowanej firmie ubezpieczeniowej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. APOSTOLOS nie jest firmą ubezpieczającą. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Pielgrzyma w firmie ubezpieczeniowej. APOSTOLOS będzie starał się w miarę swoich możliwości pomóc poszkodowanej osobie.
j. Za zagubienie bądź uszkodzenie bagażu w czasie transportu odpowiada przewoźnik.
VI. Reklamacje
a. Reklamacje dotyczące umowy można składać w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące niedotrzymania warunków przez podwykonawców ( hotelarzy, restauratorów, itp.) należy zgłosić w trakcie trwania pielgrzymki. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Reklamacje nie mogą dotyczyć okoliczności, za które APOSTOLOS nie ponosi odpowiedzialności.
VII. APOSTOLOS został wpisany do Rejestru Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1116.
Oświadczam, że akceptuję koszty pielgrzymki, warunki ubezpieczenia oraz otrzymałam(em) i akceptuję "Warunki Uczestnictwa" stanowiące integralną część "Umowy-Zgłoszenia".
VIII. Przetwarzanie danych osobowych.
Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne Apostolos sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569005, NIP: 5732855672, REGON: 362125037, adres e-mail: apostolos@apostolos.pl,tel. +48 790 277 688, +48 790 377 688

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczeń księgowych i sprawozdawczości rachunkowej, oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w odniesieniu celu przetwarzania wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług oraz ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pozostałych przypadkach może stanowić również Pani/Pana zgoda, co wynika z treści art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wykonywania marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, rozliczeń księgowych i sprawozdawczości finansowej, weryfikacji Pani/Pana tożsamości a także w celu ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń. Odbiorcami Pani / Pana Dane mogą zostać podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-rachunkowe, informatyczne i prawne, przewoźnicy, w tym linie lotnicze, ubezpieczyciele  - w tym spółka pod firmą Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa. Ponadto odbiorcami Pani/ Pana danych mogą zostać podmioty świadczące usługi hotelarskie, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów - w szczególności agenci.Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W państwach trzecich poziom ochrony danych osobowych może być mniejszy niż na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do niektórych państw trzecich Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Informacje o państwach trzecich, w których istnieje odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz o sposobie zabezpieczenia danych w tych państwach zamieszczone są na stronie internetowej GIODO w zakładce porady i wskazówki w artykule "Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich" (https://giodo.gov.pl/pl/222/1519). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to niezbędne dla wykonania umowy oraz zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia tego marketingu jednakże nie dłużej niż do czasu  wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.  Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiada Pan / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo przenoszenia danych. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne dla prawidłowego wykonania umowy. Skutkiem niepodania przez Panią / Pana danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy. Ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani / Pana danych osobowych. Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Akceptując Warunki Uczestnictwa wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, co jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia niniejszej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie oraz o tym, że cofnięcie przeze mnie niniejszej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
Dołącz do nas do facebooka !
DOŁĄCZ DO NAS